Právní prohlášení a upozornění na rizika

Best Buy Investments, a.s., se sídlem Praha 2, Balbínova č.p. 22, 120 00, IČO: 27651843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11524 (dále jen „BBI“) není poskytovatelem investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

BBI neposkytuje investiční služby, a to zejména přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů včetně zprostředkování obchodů s investičními nástroji, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, ani investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Účelem poskytovaných informací na internetovém portálu bbi.cz je zejména informační, vzdělávací a propagační činnost v oblasti investičních strategií.

Zájemce o poskytování investičních služeb, konkrétně zejména přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, investiční poradenství nebo obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, může kontaktovat obchodníka s cennými papíry nebo jiný takový subjekt disponující patřičným oprávněním z hlediska ZPKT.

BBI dále upozorňuje, že veškeré informace jí uveřejněné a poskytované na internetovém portálu bbi.cz nepředstavují návrh na uzavření smlouvy týkající se poskytování investičních služeb, nejsou investiční radou ani investičním doporučením. Žádná informace nebo názor nepředstavuje doporučení k uskutečnění nákupu nebo prodeje jakéhokoli investičního nástroje nebo provedení jiného obchodu a slouží výhradně k informativním a vzdělávacím účelům.

Informace a data zveřejňovaná na internetovém portálu bbi.cz jsou čerpána z externích zdrojů a mohou být zpožděna, nicméně jsou považovány za důvěryhodná. Společnost a další poskytovatelé v žádném případě neodpovídají a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na internetovém portálu bbi.cz, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími stranami. Tyto zdroje jsou hodnoceny jako spolehlivé. Společnost a další poskytovatelé v žádném případě neodpovídají a neručí za jakékoli případné škody vzniklé používáním těchto stránek. Hodnota zde zmiňovaných investičních nástrojů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace na internetovém portálu bbi.cz jsou poskytovány zdarma.

Investování a obchodování na finančních trzích obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice a obchody na finančních trzích nesou v sobě riziko finanční ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaných prostředků.

Máte-li nějaké otázky k tomuto právnímu prohlášení či chcete-li se dozvědět cokoli konkrétního nad jeho rámec, kontaktujte nás na kontakt@bbi.cz.


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x